Sholeh
Anak yang sholeh adalah anak yang cinta terhadap agamanya. Wujud dari rasa cinta tersebut, ia aplikasikan dalam bentuk nyata, seperti cinta kepada Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan tidak beribadah kepada selainNya,  cinta kepada Muhammad SAW sebagai Nabi utusan Allah dengan mematuhi perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya, serta percaya dengan risalah yang dibawanya yaitu hadits atau As-Sunnah, serta cinta kepada Al Quran, dengan selalu membacanya, kemudian berusaha menghafalnya karena orang yang menjaganya akan mendapatkan syafaat atau pertolongan kelak di hari kiamat atau hari pembalasan. Anak yang sholeh pun senantiasa berbuat baik kepada orang tua, saudara, dan kepada orang-orang sekitarnya.

Untuk melahirkan generasi anak-anak yang sholeh, TK Assalaam memberikan pembelajaran Agama & Pembiasaan Nilai-Nilai / Perilaku Islami kepada ananda dengan menggunakan pembelajaran fun learning. Adapun materi-materi pendidikan agama yang diajarkan di TK Assalaam, diantaranya:

·         Doa harian

·         Hafalan surat Al Quran

·         Ibadah sholat

·         Baca huruf Al Quran

·         Tauhid

Kegiatan pembelajaran di sentra agama dilakukan selama ± 75 menit melalui game-game yang menyenangkan, seperti pengenalan hafalan dan do’a melalui  game stasiun hafalan maupun pengenalan nabi-nabi melalui movie learning dan penyampaian buku cerita yang dikemas semenarik mungkin. Kegiatan di sentra agama ini meliputi pengulangan hafalan surat Al Quran, materi inti, dan baca huruf Al Quran.

  
Instagram Facebook Twitter Youtube
Copyright © 2017. TK ASSALAAM All rights reserved.